Κοινωνικό παντοπωλείο στο Κιλκίς

Σε ένδειξη κατανόησης και συμπαράστασης των πολιτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, και όντας άνεργοι ο δήμος Κιλκίς ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, που υπάγεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του δήμου Κιλκίς (ΚΔΕΚ), αποβλέπει στην παροχή έμπρακτης βοήθειας σε άπορες οικογένειες, μέσα από την δωρεάν διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Τα παρεχόμενα είδη θα προέρχονται από δωρεές και χορηγίες όσων πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων (καταστήματα/super markets), πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και φορέων Αυτοδιοίκησης και Δημοσίου Τομέα επιθυμούν να προσφέρουν. Όλα τα είδη προτού διατεθούν, θα ελέγχονται για την ποιότητά τους (π.χ. ημερομηνίες λήξης στα τρόφιμα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εθελοντές και θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Αναλυτικότερα τα οικονομικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι είναι:

α) για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.000 δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ). Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο.

β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για σύζυγο και 10% για κάθε τέκνο.

γ) για άτομα με αναπηρία ή με αναπηρία 51% και άνω το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20%.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΚ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη ΔΟΥ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

6. Το Ε9 από τη ΔΟΥ (ακίνητη περιουσία).

7. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.ΠΑ στο οποίο να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει είναι αληθή.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από 1η έως 31 Οκτωβρίου στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Κιλκίς (Θεσσαλονίκης 3, τηλ. 2341-3-52171), καθώς και στα γραφεία της ΚΔΕΚ (Δημαρχείο Κιλκίς – Γ. Καπέτα 17, τηλ. 2341-3-52178).

Υποβολή σχολίου